Orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés (orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáció)

Képzés megnevezése: Orvosi diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáció)

Az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése:
Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

Képzési szint: Felsőoktatási szakképzés
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges
Képzési idő (félév): 4
Érettségi vizsgakövetelmények: bármelyik 2 érettségi vizsga tantárgy

Az intézmény képzési sajátosságairól a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán kaphat tájékoztatást.

Szakmai kapcsolattartó: Juhászné Dr. Szalai Adrienn tudományos főmunkatárs (adrienn.juhaszne@uni-miskolc.hu)

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek – a minőségellenőrzési szabályokat betartva – mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik

A szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék).

 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.

Felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör

 •  3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens

Továbbtanulási lehetőségek:

Szakirányú Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzésben (8 féléves) 60 kredit beszámítható.

Elhelyezkedés:
A magyarországi gyógyintézetek (kórházak ) klinikai laboratóriumaiban, illetve mikrobiológiai és szövettani laboratóriumokban.

 Tantárgyi program:

Az orvosdiagnosztikai asszisztens további, az orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáción szerezhető

a) tudása

 • Ismeri a laboratóriumi munkához szükséges szaknyelvet anyanyelvén.
 • Ismeri a laboratóriumi munkájához kapcsolódó informatikai rendszer, működésének alapjait.
 • Ismeri az informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.
 • Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a laboratóriumi informatikai rendszerben.
 • Ismeri a laboratóriumi minták típusait: vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet.
 • Ismeri a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.
 • Ismeri a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.
 • Tudja a mintavételezés körülményeire vonatkozó előírásokat, ismeri azok fontosságát.
 • Ismeri a mintavételezés folyamatait.
 • Ismeri a munkája során alkalmazott alapvető fogalmakat, eszközöket, módszereket, és eljárásokat a labordiagnosztika szakterületén.
 • Ismeri a pH és a különböző koncentrációegységek fogalmát.
 • Ismeri a kémiai alapfogalmakat.
 • Tudja a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait.
 • Készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.
 • Megfelelő szintű elméleti tudással rendelkezik élettanból és anatómiából.
 • Ismeri az elsősegélynyújtás alapjait.
 • Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott módszerekről és eszközökről.
 • Ismeri a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban előforduló analizátorok, műszerek és automata rendszerek alkalmazásának, működésének alapelveit.
 • Tisztában van az automatizáció alapelveivel és folyamataival.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.
 • Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.
 • Az adott laboratórium módszereinek, eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak kezelésére vonatkozó ismereteknek a birtokában van: klinikai-kémiai, haematológiai, immunológiai, elválasztás-technikai, mikrobiológiai, haemostaseológiai szakterületen.
 • Ismeri a kritikus gondolkodást.
 • Ismeri az adott vizsgálatok hátterében álló tudományos elvek alapjait.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a laboratóriumi informatika területét.
 • Ismeri az alapvető statisztikai adatfeldolgozást.
 • Ismeri a szaknyelvi kommunikáció szabályait szóban és írásban.
 • Ismeri a laboratóriumi módszerek kémiai, fizikai, biológiai alapjait.
 • Ismeri a diagnosztikai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.
 • Ismeri megfelelő szinten a laboratóriumi minőség-ellenőrzés területét.
 • Ismeri felhasználói szinten a belső és külső kontroll módszereket, rendszereket (QC). Felhasználói szinten ismeri a laboratóriumokban használatos szoftvereket.
 • Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
 • Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a haematológiai, haemostaseológiai, áramlási citrometriai, immunkémiai, immunológiai, elválasztástechnikai (kromatográfia, tömegspektrometria), enzim-és szubsztrát kémiai, mikrobiológiai, hisztokémiai, genetikai és molekuláris biológiai, proteomikai, izotóptechnikai vizsgáló módszerekkel, a különböző mikroszkópos technikákkal, ismeri ezen módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában.
 • Ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát és az automatizált módszerek kivitelezését, az alkalmazott műszerek működési elvét és felépítését, ismeri az adott módszerek elméleti hátterét.

b) képességei

 • Megfelelően alkalmazza az laboratóriumi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
 • Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
 • Képes valamely laboratóriumi informatikai rendszerben (Glims) való tájékozódásra, adatok bevitelére és adatok kinyerésére egyaránt, képes egyéb laboratóriumi informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.
 • Képes átlátni a laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti, valamint a laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.
 • Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni.
 • Képes a vizsgálati anyag vételének megszervezésében, kivitelezésében.
 • Alkalmazza az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiai anyagok mintavételi, mintakezelési szabályait.
 • Megteremti a higiéniás feltételeket.
 • Képes alapvető laboratóriumi eszközöket, mérlegeket, térfogatmérő eszközöket és mikroszkópokat használni műszer- és méréstechnikai célú alapműveletek végzése közben.
 • Képes a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatokat (tápoldatok, táptalajok) elkészíteni (pl. festékek, indikátorok, stb.), higítani és megfelelően tárolni.
 • Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére.
 • Képes a különböző életkorú betegek, kliensek ellátásában részt venni, őket a vizsgálatra felkészíteni, felismeri az egyes korcsoportok speciális igényeit, és képes azokat problémamegoldó képességének használatával kezelni.
 • Közreműködik az optimális munkafolyamat megvalósításában.
 • Képes a munkája (különösen a mintavételezés) során fellépő szövődményeket felismerni, azokat szakszerűen ellátni.
 • Képes a labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.
 • Képes a munkához szükséges feltételek ellenőrzésére és munkára kész állapotban tartja a munkahelyét: a szükséges anyagokról, eszközökről, műszerekről önállóan gondoskodik.
 • Az esetleges hibákat azonnal felismeri, képes a hibaüzenetek értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.
 • Képes új műszerek működtetésének elsajátítására.
 • Képes megbízás alapján (utasításra) önállóan végezni a rutin – vagy kutatólaboratóriumi profilú, kémiai, fizikai biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban (kutatóintézetek, országos, regionális, helyi betegellátó -és szűrő-, vérellátó-, valamint szociális intézetek, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a háziorvosi rendszer laboratóriumai) a vizsgálatok szervezési és technikai részét. Képes a minták minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) analízisének az elvégzésére.
 • Képes vegyszer- és reagens nyilvántartást vezetni.
 • Képes a betegadat és vizsgálati kérés bevitelére a laboratóriumi informatikai rendszerbe.
 • Képes munkalista készítésére, adatkeresésre archivált adatbázisból, valamint az eredmények továbbítására, képes a napi, heti, havi vizsgálati statisztika, éves összesítések, kötelező vizsgálatok, vegyszer stb. adatgyűjtés készítésére.
 • Képes közreműködni a laboratórium személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztosításában az érvényben lévő jogszabályokat figyelembe véve (pl. vegyszer raktár kezelése).
 • Képes kémiai, fizikai és biológiai alapismereteinek felhasználásával az egyes laboratóriumi módszerek működési elvének megértésére.
 • Képes új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására felügyelet mellett.
 • Képes kontrollkártya összeállítására, standard deviáció számítására.
 • Képes a Westgard-szabályok alkalmazására, képes a hibakeresésre, valamint a hibák felismerésére.
 • Képes rutin vér- és vizeletvizsgálatok elvégzésére.
 • Képes a vizelet paraméterei közül a fajsúly, pH, protein, glükóz, ketonok, bilirubin, urobilinogén, haemoglobin, fvs, nitrit kimutatására hagyományos és tesztcsíkos módszerekkel.
 • Képes a vizelet üledékvizsgálatának előkészítésére és kivitelezésére.
 • Képes a vörösvértest-, fehérvérsejt- és trombocita szám meghatározására mikroszkóppal.
 • Képes elvégezni vércsoport szerológiai vizsgálatokat.
 • Képes a vérzési és alvadási idő meghatározására.
 • Képes eszközöket, oldatokat sterilizálni, munkája során a steril körülményeket fenntartani.
 • Képes tenyészetek leoltására, különféle tenyészetek készítésére.
 • Képes kenetet készíteni.
 • Képes festési eljárásokat kivitelezni.
 • Képes citológiai, hisztológiai előkészítő vizsgálatok önálló kivitelezésére.
 • Képes rutin hisztokémiai munkák elvégzésére (metszetkészítés, szövettani festés).

c) attitűdje

 • Elkötelezett a laboratóriumi szaknyelv megfelelő alkalmazására munkája során.
 • Törekszik a laboratóriumi szaknyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikációra, nyitott a változások követésére.
 • Elkötelezett a laboratóriumi informatikai rendszer rendeltetésszerű használatára, az adatkezelés szabályainak betartása iránt.
 • Nyitott a laboratóriumi informatikai rendszerekkel kapcsolatos új ismeretek elsajátítására, és az önképzésre.
 • Elfogadja a minták előkészítésének szabályait, törekszik a pontos, fegyelmezett munkavégzésre.
 • A mintavételezés közben segíti a beteget, klienst.
 • Elfogadja és betartja a mintavétel szabályait, a higiéniás előírásokat.
 • Nyitott és törekszik az önképzésre.
 • Empátiás magatartás jellemzi, tiszteli az embert és az életet, mint értéket.
 • Képes kezelni a vérvétel körüli lehetséges komplikációkat (ájulás, petechia, ödéma, alvadt minta).
 • Nyitott a szakterületéhez kapcsolódó technikai fejlesztések iránt, törekszik az új eszközök és módszerek megismerésére, az ismeretek elsajátítására.
 • Nyitott a laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai, stb.) gyakorlati elsajátítására, a tapasztalatszerzésre.
 • Fejleszti a problémamegoldó képességét.
 • Nyitott az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre.
 • Elfogadja a munkavégzés feltételeit leíró szabályokat, a határidők betartását fontosnak tartja.
 • Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
 • Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt.
 • Elkötelezett a minőségirányítás szabályainak betartása iránt.

d) autonómiája és felelőssége

 • A laboratóriumi szakmai nyelvet felelősséggel használja szóban és írásban, önállóan fejleszti szakmai szókincsét.
 • Önállóan kezeli a felelősségére bízott laboratóriumi informatikai rendszert.
 • Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott laboratóriumi informatikai rendszerből.
 • Tisztában van az adatvédelem fontosságával.
 • A laboratóriumi minták szakszerű tárolásáért, előkészítéséért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a mintavételezési tevékenységért, tudatában van a mintavétel kivitelezésének lehetséges következményeinek.
 • Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi méltóságot és az alapvető jogokat a laboratóriumi diagnosztikai szakterületen végzett munkája során.
 • Felelős a mintavételhez szükséges eszközök folyamatos biztosításáért, a mintavételi szabályok és higiéniás előírások betartásáért.
 • Felügyelet mellett alkalmazza szakterületén a különböző, jogszabályokban rögzített eljárásokat, módszereket hatás- és feladatkörében, folyamatos önellenőrzés mellett.
 • Az általa elkészített oldatokért, reagensekért, táptalajokért, azok megfelelő tárolásáért felelősséget vállal.
 • Önmagát kontrollálja.
 • Felelős a szakszerű mintavételezésért, a minták szakszerű tárolásáért.
 • Szakmai lehetőségei szerint mindent megtesz a mintavételezés közben bekövetkező esetleges szövődmények elhárításáért.
 • Önállóan törekszik tudásának fejlesztésére.
 • A munkavégzéshez szükséges körülmények fenntartásában és lehetőségei szerinti javításában felelősséget vállal.
 • A rábízott feladatokat felelősségének tudatában látja el.
 • Laboratóriumi teszteket önállóan kivitelezi, az esetleges hibákat felismeri.
 • Tisztában van a munkája fontosságával, a mulasztások következményeivel.
 • A rábízott feladatok kivitelezésért, a határidők betartásáért felelősséget vállal.
 • Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
 • Felelősséggel alkalmazza alapismereteit munkavégzése során.
 • Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.
 • Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket. Kezeli a módszerekkel és műszerekkel kapcsolatos minőségügyi dokumentumokat

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető. A szakmai gyakorlat időtartama kötelezően letöltendő 2×3 hét.

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

Mintatanterv:

 

Ugrás vissza a tetejére