Felsőoktatási szakképzés

Képzés megnevezése: Orvosi diagnosztikai analitikus
(Orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáció)

Az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése:
Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

Képzési szint: Felsőoktatási szakképzés
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 4
Kapacitás: 5 < 50
Érettségi vizsgakövetelmények: bármelyik 2 érettségi vizsga tantárgy

Az intézmény képzési sajátosságairól a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán kaphat tájékoztatást. Kapcsolattartó: Juhászné Szalai Adrienn (efkadri@uni-miskolc.hu)

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés, Orvosdiagnosztikai asszisztens

(Orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáció)

 

Szakismertetés:

1. A szak neve: Orvosi diagnosztikai analitikus

2. Képzési szint, tagozat: Felsőoktatási szakképzés, levelező munkarendű

3. Képzési idő: 4 félév

4. A képzés célja: A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek – a minőségellenőrzési szabályokat betartva – mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik

5. Az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése:

Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens (Medical Diagnostic Assistant)

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.

7. Felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör

 • 3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens

8. Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány

9. Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • felsőoktatási szakképzés igazolása,
 • fogyatékosság igazolása,
 • gyermekgondozás igazolása,
 • hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OKJ bizonyítvány

10. Továbbtanulási lehetőségek:

Szakirányú Orvosi diagnosztikai analitikus alapképzésben (8 féléves) 60 kredit beszámítható.

11. Elhelyezkedés: A magyarországi gyógyintézetek (kórházak ) klinikai laboratóriumaiban, illetve mikrobiológiai és szövettani laboratóriumokban.

 12. Részletes információk: Az intézmény képzési sajátosságairól a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán kaphat tájékoztatást.

Kapcsolattartó: Juhászné Szalai Adrienn (efkadri@uni-miskolc.hu)

 

Tantárgyi program

13. A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról jogszabály alapján a képzés során az irányadó elsajátítható kompetenciák:

 

Az orvosdiagnosztikai asszisztens további, az orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáción szerezhető

a) tudása

 • Ismeri a laboratóriumi munkához szükséges szaknyelvet anyanyelvén.
 • Ismeri a laboratóriumi munkájához kapcsolódó informatikai rendszer, működésének alapjait.
 • Ismeri az informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.
 • Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a laboratóriumi informatikai rendszerben.
 • Ismeri a laboratóriumi minták típusait: vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet.
 • Ismeri a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.
 • Ismeri a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.
 • Tudja a mintavételezés körülményeire vonatkozó előírásokat, ismeri azok fontosságát.
 • Ismeri a mintavételezés folyamatait.
 • Ismeri a munkája során alkalmazott alapvető fogalmakat, eszközöket, módszereket, és eljárásokat a labordiagnosztika szakterületén.
 • Ismeri a pH és a különböző koncentrációegységek fogalmát.
 • Ismeri a kémiai alapfogalmakat.
 • Tudja a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait.
 • Készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.
 • Megfelelő szintű elméleti tudással rendelkezik élettanból és anatómiából.
 • Ismeri az elsősegélynyújtás alapjait.
 • Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott módszerekről és eszközökről.
 • Ismeri a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban előforduló analizátorok, műszerek és automata rendszerek alkalmazásának, működésének alapelveit.
 • Tisztában van az automatizáció alapelveivel és folyamataival.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.
 • Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.
 • Az adott laboratórium módszereinek, eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak kezelésére vonatkozó ismereteknek a birtokában van: klinikai-kémiai, haematológiai, immunológiai, elválasztás-technikai, mikrobiológiai, haemostaseológiai szakterületen.
 • Ismeri a kritikus gondolkodást.
 • Ismeri az adott vizsgálatok hátterében álló tudományos elvek alapjait.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a laboratóriumi informatika területét.
 • Ismeri az alapvető statisztikai adatfeldolgozást.
 • Ismeri a szaknyelvi kommunikáció szabályait szóban és írásban.
 • Ismeri a laboratóriumi módszerek kémiai, fizikai, biológiai alapjait.
 • Ismeri a diagnosztikai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.
 • Ismeri megfelelő szinten a laboratóriumi minőség-ellenőrzés területét.
 • Ismeri felhasználói szinten a belső és külső kontroll módszereket, rendszereket (QC). Felhasználói szinten ismeri a laboratóriumokban használatos szoftvereket.
 • Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
 • Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a haematológiai, haemostaseológiai, áramlási citrometriai, immunkémiai, immunológiai, elválasztástechnikai (kromatográfia, tömegspektrometria), enzim-és szubsztrát kémiai, mikrobiológiai, hisztokémiai, genetikai és molekuláris biológiai, proteomikai, izotóptechnikai vizsgáló módszerekkel, a különböző mikroszkópos technikákkal, ismeri ezen módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában.
 • Ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát és az automatizált módszerek kivitelezését, az alkalmazott műszerek működési elvét és felépítését, ismeri az adott módszerek elméleti hátterét.

b) képességei

 • Megfelelően alkalmazza az laboratóriumi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
 • Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
 • Képes valamely laboratóriumi informatikai rendszerben (Glims) való tájékozódásra, adatok bevitelére és adatok kinyerésére egyaránt, képes egyéb laboratóriumi informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.
 • Képes átlátni a laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti, valamint a laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.
 • Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni.
 • Képes a vizsgálati anyag vételének megszervezésében, kivitelezésében.
 • Alkalmazza az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiai anyagok mintavételi, mintakezelési szabályait.
 • Megteremti a higiéniás feltételeket.
 • Képes alapvető laboratóriumi eszközöket, mérlegeket, térfogatmérő eszközöket és mikroszkópokat használni műszer- és méréstechnikai célú alapműveletek végzése közben.
 • Képes a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatokat (tápoldatok, táptalajok) elkészíteni (pl. festékek, indikátorok, stb.), higítani és megfelelően tárolni.
 • Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére.
 • Képes a különböző életkorú betegek, kliensek ellátásában részt venni, őket a vizsgálatra felkészíteni, felismeri az egyes korcsoportok speciális igényeit, és képes azokat problémamegoldó képességének használatával kezelni.
 • Közreműködik az optimális munkafolyamat megvalósításában.
 • Képes a munkája (különösen a mintavételezés) során fellépő szövődményeket felismerni, azokat szakszerűen ellátni.
 • Képes a labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.
 • Képes a munkához szükséges feltételek ellenőrzésére és munkára kész állapotban tartja a munkahelyét: a szükséges anyagokról, eszközökről, műszerekről önállóan gondoskodik.
 • Az esetleges hibákat azonnal felismeri, képes a hibaüzenetek értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.
 • Képes új műszerek működtetésének elsajátítására.
 • Képes megbízás alapján (utasításra) önállóan végezni a rutin – vagy kutatólaboratóriumi profilú, kémiai, fizikai biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban (kutatóintézetek, országos, regionális, helyi betegellátó -és szűrő-, vérellátó-, valamint szociális intézetek, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a háziorvosi rendszer laboratóriumai) a vizsgálatok szervezési és technikai részét. Képes a minták minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) analízisének az elvégzésére.
 • Képes vegyszer- és reagens nyilvántartást vezetni.
 • Képes a betegadat és vizsgálati kérés bevitelére a laboratóriumi informatikai rendszerbe.
 • Képes munkalista készítésére, adatkeresésre archivált adatbázisból, valamint az eredmények továbbítására, képes a napi, heti, havi vizsgálati statisztika, éves összesítések, kötelező vizsgálatok, vegyszer stb. adatgyűjtés készítésére.
 • Képes közreműködni a laboratórium személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztosításában az érvényben lévő jogszabályokat figyelembe véve (pl. vegyszer raktár kezelése).
 • Képes kémiai, fizikai és biológiai alapismereteinek felhasználásával az egyes laboratóriumi módszerek működési elvének megértésére.
 • Képes új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására felügyelet mellett.
 • Képes kontrollkártya összeállítására, standard deviáció számítására.
 • Képes a Westgard-szabályok alkalmazására, képes a hibakeresésre, valamint a hibák felismerésére.
 • Képes rutin vér- és vizeletvizsgálatok elvégzésére.
 • Képes a vizelet paraméterei közül a fajsúly, pH, protein, glükóz, ketonok, bilirubin, urobilinogén, haemoglobin, fvs, nitrit kimutatására hagyományos és tesztcsíkos módszerekkel.
 • Képes a vizelet üledékvizsgálatának előkészítésére és kivitelezésére.
 • Képes a vörösvértest-, fehérvérsejt- és trombocita szám meghatározására mikroszkóppal.
 • Képes elvégezni vércsoport szerológiai vizsgálatokat.
 • Képes a vérzési és alvadási idő meghatározására.
 • Képes eszközöket, oldatokat sterilizálni, munkája során a steril körülményeket fenntartani.
 • Képes tenyészetek leoltására, különféle tenyészetek készítésére.
 • Képes kenetet készíteni.
 • Képes festési eljárásokat kivitelezni.
 • Képes citológiai, hisztológiai előkészítő vizsgálatok önálló kivitelezésére.
 • Képes rutin hisztokémiai munkák elvégzésére (metszetkészítés, szövettani festés).

c) attitűdje

 • Elkötelezett a laboratóriumi szaknyelv megfelelő alkalmazására munkája során.
 • Törekszik a laboratóriumi szaknyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikációra, nyitott a változások követésére.
 • Elkötelezett a laboratóriumi informatikai rendszer rendeltetésszerű használatára, az adatkezelés szabályainak betartása iránt.
 • Nyitott a laboratóriumi informatikai rendszerekkel kapcsolatos új ismeretek elsajátítására, és az önképzésre.
 • Elfogadja a minták előkészítésének szabályait, törekszik a pontos, fegyelmezett munkavégzésre.
 • A mintavételezés közben segíti a beteget, klienst.
 • Elfogadja és betartja a mintavétel szabályait, a higiéniás előírásokat.
 • Nyitott és törekszik az önképzésre.
 • Empátiás magatartás jellemzi, tiszteli az embert és az életet, mint értéket.
 • Képes kezelni a vérvétel körüli lehetséges komplikációkat (ájulás, petechia, ödéma, alvadt minta).
 • Nyitott a szakterületéhez kapcsolódó technikai fejlesztések iránt, törekszik az új eszközök és módszerek megismerésére, az ismeretek elsajátítására.
 • Nyitott a laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai, stb.) gyakorlati elsajátítására, a tapasztalatszerzésre.
 • Fejleszti a problémamegoldó képességét.
 • Nyitott az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre.
 • Elfogadja a munkavégzés feltételeit leíró szabályokat, a határidők betartását fontosnak tartja.
 • Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
 • Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt.
 • Elkötelezett a minőségirányítás szabályainak betartása iránt.

d) autonómiája és felelőssége

 • A laboratóriumi szakmai nyelvet felelősséggel használja szóban és írásban, önállóan fejleszti szakmai szókincsét.
 • Önállóan kezeli a felelősségére bízott laboratóriumi informatikai rendszert.
 • Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott laboratóriumi informatikai rendszerből.
 • Tisztában van az adatvédelem fontosságával.
 • A laboratóriumi minták szakszerű tárolásáért, előkészítéséért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a mintavételezési tevékenységért, tudatában van a mintavétel kivitelezésének lehetséges következményeinek.
 • Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi méltóságot és az alapvető jogokat a laboratóriumi diagnosztikai szakterületen végzett munkája során.
 • Felelős a mintavételhez szükséges eszközök folyamatos biztosításáért, a mintavételi szabályok és higiéniás előírások betartásáért.
 • Felügyelet mellett alkalmazza szakterületén a különböző, jogszabályokban rögzített eljárásokat, módszereket hatás- és feladatkörében, folyamatos önellenőrzés mellett.
 • Az általa elkészített oldatokért, reagensekért, táptalajokért, azok megfelelő tárolásáért felelősséget vállal.
 • Önmagát kontrollálja.
 • Felelős a szakszerű mintavételezésért, a minták szakszerű tárolásáért.
 • Szakmai lehetőségei szerint mindent megtesz a mintavételezés közben bekövetkező esetleges szövődmények elhárításáért.
 • Önállóan törekszik tudásának fejlesztésére.
 • A munkavégzéshez szükséges körülmények fenntartásában és lehetőségei szerinti javításában felelősséget vállal.
 • A rábízott feladatokat felelősségének tudatában látja el.
 • Laboratóriumi teszteket önállóan kivitelezi, az esetleges hibákat felismeri.
 • Tisztában van a munkája fontosságával, a mulasztások következményeivel.
 • A rábízott feladatok kivitelezésért, a határidők betartásáért felelősséget vállal.
 • Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
 • Felelősséggel alkalmazza alapismereteit munkavégzése során.
 • Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.
 • Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket. Kezeli a módszerekkel és műszerekkel kapcsolatos minőségügyi dokumentumokat

14. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a választható szakmai modul: 57 kredit

15. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető. A szakmai gyakorlat időtartama kötelezően letöltendő 2×3 hét.

16. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények

Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

17. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése); munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Laboratóriumban szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év klinikai diagnosztikai laboratóriumban szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).

 

 

Ugrás vissza a tetejére