Szakvédőnő mesterképzés

Szakvédőnő MSc szak

A szak ismertetése:

Szakfelelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke főiskolai tanár

A szak neve: szakvédőnő

Specializációk: kórházi szakvédőnő, területi szakvédőnő, ifjúsági szakvédőnő, család- és nővédelmi szakvédőnő

Képzési forma, tagozat: teljes idejű (nappali), részidejű (levelező) mesterképzés

Képzési idő: A képzési idő 3 félév, amely magába foglalja a szakmai gyakorlatot is.

A diploma megnevezése: okleveles szakvédőnő

A képzés bemeneti követelményei:

A szakra való belépés feltételei – a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban

a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok (KKK 4. pont)

egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya,

b) a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások (KKK 4. ill. 9.4. pont), az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

kórházi szakvédőnő specializáció esetén az ápolás- és betegellátás alapképzési szak szülésznő szakiránya.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzés célja: A szakvédőnő mesterképzés mind a négy specializációjának célja az egészséggondozásra történő felkészítés. Az egészséggondozás magában foglalja a szomatikus, pszichés és szociális egészség megőrzését, fejlesztését, az egészséges életmód választásának készségét. A szakvédőnő hallgatók a képzés során az elsődleges megelőzési feladatok végzését és koordinálását sajátítják el.

Fontos cél a védőnői munkára, mint hivatásra nevelés.

A hallgatók részt vesznek védőnői konferenciákon, megismerkednek az újszerű védőnői projektekkel, a védőnő innovációs lehetőségeivel. A képzés során magukévá teszik a védőnői munka még magasabb szintű ismereteit, bővítve az alapképzésben szerzett tudásukat.

A magas szintű szakmai képzés és hivatásra nevelés mellett kiemelkedően fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák az értelmiségi léthez szükséges intellektuális igényességet, ismereteket.

Az ideális jelentkező az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak – védőnő szakirány, kórházi szakvédőnő specializáció esetén az ápolás és betegellátás alapszak – szülésznő szakirány, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakjainak valamelyikén szerzett tudását egy modern, gyakorlatorientált, komplex tudományterületet felölelő mesterképzési szakon kívánja bővíteni abból a célból, hogy a kórházi szakvédőnő, területi szakvédőnő, ifjúsági szakvédőnő, család- és nővédelmi szakvédőnő szolgáltatási területein vezető szakemberré válhasson.

Főbb tárgyak:

Egészségtudományok ismeretkör:

 • Oktató védőnő modul
 • Stresszkezelési módszerek a gyakorlatban
 • Interkulturális kommunikáció az egészségügyben
 • Kommunikáció fogyatékkal élőkkel
 • Kommunikáció különböző élethelyzetekben
 • Egészségügyi menedzsment teammunka és kommunikáció
 • Diagnosztika és döntéshozatal
 • Prevenciós szolgáltatások az alapellátásban

Társadalomtudomány ismeretkör:

 • Kutatásmódszertan és biostatisztika
 • Szakmai publikáció, prezentációs technikák

Bölcsészettudomány ismeretkör:

 • Vezetés-munkaszervezés

Jogtudomány ismeretkör:

 • Jogi ismeretek és GDPR

Elméleti és klinikai orvos- és egészségtudományok ismeretkör:

 •  Gyermekgyógyászati szubspecialitások I-II.
 • Gyermekkori fejlődés- és regulációs zavarok
 • Perinatológia
 • Betegútmenedzsment
 • Fejlődésneurológia
 • Neonatológia
 • Sürgősségi újszülöttellátás
 • Rizikó újszülött, kora gyermekkori intervenció
 • Iskoláskorúak egészségi állapota és egészségmagatartása I-II.
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi ismeretek (Bullying, cyberbullying, addikciók és devianciák megelőzése az iskolában) I-II.
 • Sürgősségi ellátás
 • Speciális klinikumi ismeretek
 • Környezet és egészség
 • Egészségpszichológia-speciális pszichológiai ismeretek
 • Egészségpolitika a nővédelemben

Területi szakvédőnő módszertani szakismeretek ismeretkör:

 • Speciális ellátás védőnői gondozásának módszertana
 • Krónikus beteg gyermek gondozása
 • Nevelést szolgáló tevékenységek a koragyermekkorban
 • Fogyatékkal élők családtámogatása
 • Mentális betegségek, devianciák
 • Szoptatás menedzsment
 • Népegészségügyi ismeretek I-II.
 • Telemedicina
 • Egészségdeterminánsok, egészségfejlesztés
 • Szoptatás és válaszkész gondozás elmélete és gyakorlata

Kórházi szakvédőnő módszertani szakismeretek ismeretkör:

 •  Perinatális gondozás
 • Szoptatás és válaszkész gondozás elmélete és gyakorlata
 • Szoptatásmenedzsment
 • Speciális szükségletű, beteg és örökbefogadott gyermek szoptatása
 • Szülészet-nőgyógyászati gondozás és gyermek ápolás klinikai környezetben I-II.
 • Családtámogatás
 • Speciális egészségfejlesztési ismeretek I.-II
 • Várandósság lélektana, perinatális gyász, krízisprevenció és intervenció

Ifjúsági szakvédőnő módszertani szakismeretek ismeretkör:

 •  Iskolai és közösségi egészségfejlesztés I-II.
 • Kommunikáció az ifjúságvédőnői munkában
 • Csoportszervezés – csoportvezetés módszertana
 • Tanácsadás módszertana
 • Iskoláskorúak lelki egészségvédelme I-II.
 • Projektmenedzsment
 • Szakmai jog és etika

Család- és nővédelmi szakvédőnő módszertani szakismeretek ismeretkör:

 •  Családtervezési egészségtanácsadás I-II.
 • Népegészségügyi szűrések módszertana
 • Közösségi egészségtanácsadás
 • Esetmenedzsment
 • Örökbefogadás
 • Családvédelmi védőnői ismeretek

A szakmai gyakorlat céljai: A hallgató részletesen ismerje meg a szakvédőnő specializációhoz kapcsolódó intézményeket, szolgáltatásait a szociális és egészségügyi rendszerekben. A tantárgy – az egyetemen zajló tantárgyakhoz szorosan kapcsolódva – felkészíti a hallgatókat a szakvédőnő területén dolgozó szakemberek kompetenciáira, a szolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel való együttműködésre, a problémakezelésben és a prevencióban alkalmazott módszerekre, felmérések kezdeményezésére, projekt-munkák készítésére, elemzésére. Megalapozza a végzett szakember következő karrierútját.

Területi szakvédőnő: PIC osztályos gyakorlat, Gyermekosztályos/rendelőintézet gyakorlat, Speciális ellátást igénylő szervezetek, Egészségfejlesztési intézet

Kórházi szakvédőnő: Újszülött osztály, PIC osztályos gyakorlat, Sürgősségi gyakorlat, Nőgyógyászati és perinatális krízisprevenciós gyakorlat, Kórházi védőnői osztályos gyakorlat, Fejlődésneurológiai osztályos és korai fejlesztési területi gyakorlat, Csecsemő és gyermekosztályos gyakorlat, Szoptatás gyakorlat

Ifjúsági szakvédőnő: Köznevelési intézmények, Rendőrség, Ifjúsági Módszertani Központ, Ifjúsági iroda és közösségi tér gyakorlat, Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Egészségfejlesztési Osztály, Önkormányzatok (KEF), Egészségfejlesztési Iroda, Lelki Egészség Központ, Addiktológiai szakambulancia, Drogambulancia, Mentálhigiénés civil szervezetek

Család- és nővédelmi szakvédőnő: Nőgyógyászati osztályos gyakorlat, Beteg/kliens edukáció, Családtervezési szolgálat, Mentálhigiénés egészség-támogatásra szerveződött civil szervezetek, Önkéntesség, CSVSZ tanácsadás, Praxisközösségben való részvétel, Egészségfejlesztési Iroda, Asszisztált reprodukciós központ, Genetikai tanácsadás, NNK által vezetett szűrőközpontok

 A szakma „szépségei”: A védőnő az egyetlen olyan szakember, aki hivatásából eredően otthonukban, rendszeresen látogatja a családokat. Osztozik a gyermekvárás örömében, segít a szülésre való felkészítésben, a szülés után a csecsemő gondozásában, a kisgyermek életritmusának, szokásainak alakításában.

A védőnői munka kiterjed a családok egészségügyi és szociális problémáinak felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, a családok mentálhigiénés támogatására, problémamegoldó kapacitásuk növelésére, valamint az egyének, családok és közösségek egészségfejlesztésének előmozdítására.

Kistelepüléseken a védőnő egy személyben testesíti meg az egészségügyi szakembert, az egészségfejlesztőt, a családgondozót és a szociális munkást.

Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségtudományi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület

Tel: 46/565-111

Tel/fax: 46/365-541

e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

Ugrás vissza a tetejére