Egészségügyi mérnök mesterképzés

Egészségügyi mérnök mesterképzés MSc szak

A szak ismertetése:

Szakfelelős: Dr. Tompa Tamás főiskolai tanár

A szak neve: Egészségügy mérnök (Biomedical Engineering) mesterképzés

Képzési forma, tagozat: részidejű (levelező) mesterképzés

Képzési idő: A képzési idő 4 félév (120 kredit).

A diploma megnevezése: okleveles egészségügyi mérnök

A képzés bemeneti követelményei: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető

 1. a műszaki, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési szakjai, valamint az általános orvos, fogorvos és a gyógyszerész osztatlan szak.
 2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján:

 • az a) pontban meghatározott szakon diplomával rendelkezőnek legalább 30 kredit (ebből összesen legalább 12 kredit vagy matematikából és fizikából, vagy anatómiából, élettanból és biokémiából) rendelkezzen,
 • a b) pontban meghatározott szakon oklevéllel rendelkezőnek legalább 40 kredittel rendelkezzenek az alábbiak szerinti 60 kreditből:
 • természettudományos alapismeretek  (matematika legalább 12 kredit, fizika legalább 5 kredit, anatómia legalább 6 kredit, élettan legalább 6 kredit, biokémia legalább 5 kredit, kémia, biológia) területén 35 kredit,
 • mérnöki alapismeretek (rendszerek analízise, tervezési ismeretek) területén 10 kredit,
 • számítástechnikai ismeretek területén 5 kredit,
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területén 10 kredit.
 • A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzés célja: A képzés célja egészségügyi mérnökök képzése, akik interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkeznek és műszaki, informatikai, orvosi, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományos alaptudásukat kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati jellegű egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén alkalmazhatók. Az élő- és élettelen természettudományos, műszaki, gazdasági és humán ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, szakterületükön tervezői és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutató, fejlesztő és alkalmazói munkájában (ide értve a klinikai diagnosztikai és gyógyító munkát is) való közreműködésre, megfelelő gyakorlat után ilyen csoportok önálló irányítására képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:

Természettudományos alapismeretek ismeretkör:

 • Molekuláris biológia
 • Biofizika
 • Rendszerszemléletű biológiai alapismeretek
 • Fizika
 • Funkcionális anatómia
 • Matematika
 • Orvosi képalkotási alapismeretek
 • Mérnöki alapismeretek
 • Biomechanika
 • Mechanika

Gazdasági és humán ismeretkör:

 • Egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás
 • Az orvostudományi kutatások szervezésének elméleti alapjai és etikai kérdései
 •  Munkavédelem

Szakmai törzsanyag ismeretkör:

 • Műszaki biológiai rendszerelmélet
 • Adatelemzés és adatbányászati módszerek
 • Orvosbiológiai méréstechnika és számítógépes gyakorlat
 • Orvosi informatika
 • Digitális képfeldolgozás az orvosi diagnosztikában

Differenciált szakmai ismeretkör:

 • Képalkotó diagnosztika eszközei
 • Orvosdiagnosztikai berendezések állapotfelügyelete
 • Kórháztechnika • Klinikai műszeres diagnosztika és terápia
 • Reverse engineering (SGT+GET)
 • Szenzorok és aktuátorok az egészségügyben
 • Telemedicina

Diplomamunka

Szabadon választható (ajánlott) tárgyak:

 • Nanomedicina
 • Biokompatibilis anyagok
 • Rehabilitációs és gyógyászati segédeszközök
 • Az orvosi technológia története

A szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat négy hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.

Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541

e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

Ugrás vissza a tetejére